Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu Ing. Viktória Mészárosová - DAŠMA, v mieste Cestice 155, 044 71 Cestice, IČO: 37 545540, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Košice - okolie, číslo živnostenského registra 608-3313 (ďalej „predávajúci“) sa vzťahujú na všetky vzťahy, ktoré vznikajú pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu.
 • Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pre využívanie internetovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.dasma.sk  (ďalej „ internetový obchod“)
 • Zákazníkom môže byť konečný spotrebiteľ (ďalej„kupujúci“). 
 • Tieto obchodné vzťahy sa ďalej riadia platným občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.


Užívateľský účet

 • Kupujúci má možnosť si v internetovom obchode vytvoriť účet.
 • Pri registrácii je kupujúci povinný uviesť všetky povinné údaje pravdivo, pre správne vybavenie objednávky.
 • Vo svojom účte má kupujúci možnosť objednať tovar, sledovať stav objednávok, sledovať históriu objednávok.
 • Prístup k užívateľskému účtu je chránený menom a heslo. Kupujúci by mal zachovať mlčanlivosť  o prihlasovacích údajoch a neposkytnúť ich tretím osobám, v prípade porušenia tohto pravidla predávajúci nenesie zodpovednosťza prípadné zneužitie účtu.
 • Predávajúci môže účet kupujúceho zrušiť v prípade dlhodobého nepoužívania viac ako jeden rok.


Objednávanie – kúpna zmluva

 • Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe potvrdenia objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho.
 • Objednávku tovaru uskutoční kupujúci prostredníctvom elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.dasma.sk.
 • Odoslaná objednávka je pre kupujúceho záväzná momentom jej odoslania predávajúcemu,avšak nie je tým dotknuté ustanovenie § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa.
 • Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
  • identifikačné údaje kupujúceho v rozsahu krstné meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt
  • názov tovaru, presná špecifikáciu tovaru, množstvo objednaného tovaru
  • presné miesto dodania tovaru (adresa doručenia)
  • spôsob prepravy a spôsob úhrady kúpnej ceny
 • Pred odoslaním objednávky predávajúcemu má možnosť kupujúci skontrolovať, prípadne upraviť údaje v objednávke.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo z vážnych dôvodov (najmä ak predávajúci nemá požadovaný tovar na sklade, resp. nedokáže požadovaný tovar obstarať, prípadne ho dodať kupujúcemu v požadovanom množstve) neakceptovať objednávku kupujúceho alebo zrušiť už potvrdenú objednávku kupujúceho, o čom bude kupujúceho informovať (telefonicky, písomne, e-mailom).
 • Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu v prípade ak kupujúci už predtým porušil závažne kúpnu zmluvu.


Cena tovaru a platobné podmienky

 • Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho k vybranému tovaru. Kúpna cena za tovar je konečná, predávajúci nie je platca DPH. K takto určenej kúpnej cene budú pripočítané náklady na dopravu tovaru kupujúcemu (ďalej ako „Kúpna cena“).
 • Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola predávajúcim akceptovaná, zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase potvrdenia objednávky predávajúcim, a to riadne a včas.
 • Kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  • v hotovosti pri preberaní tovaru (dobierka)
  • prevodom na účet, kde je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 • V prípade objednávky nad 30 € nie je účtovaná cena za dopravu.


Dodacie podmienky

 • Dodanie tovaru predávajúci realizuje slovenskou poštou, ako list alebo expresnú zásielku na adresu kupujúceho určenú v objednávke.
  • Pri platbe v hotovosti, je tovar posielaný na dobierku, alebo kuriérom v závislosti od objednávky.
  • Pri platbe na účet je tovar posielaný doporučene, alebo kuriérom v závislosti od objednávky.
 • Predávajúci dodá kupujúcemu tovar spravidla do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim, ak sa tovar objednaný kupujúcim nachádza na sklade predávajúceho.
 • V prípade oneskoreného dodania (napr. vypredaný tovar) Vás budeme okamžite informovať o tejto skutočnosti. Ak zákazníkovi nevyhovuje náhradné riešenie a nesúhlasí s predĺženou dodacou dobou, môže od zmluvy odstúpiť.
 • Termín dodania tovaru Vám bude vopred oznámený, zvyčajne deň pred dodaním.
 • Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a predávajúcemu. V prípade poškodenia obalu nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 • Podpisom preberacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru je v poriadku a nebude možné prípadnú reklamáciu aplikovať z dôvodu porušeného obalu.
 • Ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim písomne dohodnuté inak, prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo poškodenia tovaru na kupujúceho v okamihu prevzatia zásielky.


Odstúpenie od zmluvy

 • Zákazník má pravo vrátiť tovar do 14 kalendárnych dní bez udania dôvodu podľa §7 zákona č.102/2014 Z.z.. Na vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy využije zákazník formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.dasma.sk
 • Tovar vrátený kupujúcim nesmie byť použitý ani poškodený, mal by byť v pôvodnom obale, ak je to možné a pri jeho vrátení je kupujúci povinný doložiť doklad o kúpe tovaru.
 • Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný tovar vrátiť predávajúcemu, a to na adresu sídla spoločnosti ak sa s predávajúcim nedohodli inak.
 • Náklady navrátenie tovaru znáša kupujúci, vrátený tovar od kupujúceho poslaný na dobierku nebude prebraný.
 • Kupujúcemu budú vrátené finančné prostriedky za tovar v plnej výške do 10 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu, prevodom na účet. Táto doba zároveň slúži na preskúmanie bezchybnosti vráteného tovaru.
 • V prípade zistenia závad na vrátenom tovare od kupujúceho, je predávajúci oprávnený si nárokovať vzniknutú škodu, jednorazovo z vrátenej kúpnej ceny, o čom bude kupujúci informovaný.


Reklamácia

 • Záruka na tovar je poskytovaná 24 mesiacov v zmysle príslušných všeobecných záväzných predpisov Občianskeho zákonníka, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, ak nie je určené inak na tovare.
 • V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:
  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu, resp. právo na výmenu tovaru.
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo právo od zmluvy odstúpiť.
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
 • Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie ak je priložený. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebenie výrobku, ktoré je závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebenie, či poškodenie výrobku ak k nemu dôjde hrubou silou. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení.
 • Postup pri reklamačnom konaní, vrátane nárokov kupujúceho z vád tovaru upravuje reklamačný poriadok predávajúceho zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.dasma.sk.


Alternatívne riešenie sporov

 • Ak spotrebiteľ – kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, tak spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@dasma.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Ochrana osobných údajov

 • Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa doručenia, emailová adresa, telefónne číslo (ďalej "osobné údaje"), zaškrtnutím políčka pred potvrdením objednávky „súhlasím s obchodnými podmienkami“
 • Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.
 • Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 • Okrem osôb zabezpečujúcich prepravu tovaru, nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
 • Údaje, ktoré dodávateľ o zákazníkovi uchováva a spracováva môže zákazník kedykoľvek zmeniť.
 • Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznamov môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to emailom, telefonicky alebo cez svoj účet. 


Súbory cookie

 • S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej internetovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Vďaka tomuto súboru si internetová stránka na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch (ako sú položky vášho nákupného košíka, alebo prihlásený používateľ)
 • Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.


Záverečné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť zverejnením na internetovej stránke www.dasma.sk
 • Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v akom sú na webovej stránke predávajúceho zverejnené v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.
 • V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.
 • Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice.


V tomto znení sú obchodné podmienky platné od 1.4.2016